เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
 
หนังสือเดินทาง
ความร่วมมือกับนานาชาติ
ภาพกิจกรรม
โครงการประจำปี
รายงานประจำปี
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มืองานวิเทศสัมพันธ์



นางพิมลภรณ์ รอดแก้ว นักวิเทศสัมพันธ์กล่าวรายงาน                                     

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำคู่มือ
งานวิเทศสัมพันธ์  
                

             
       

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ รองอธิการบดี                 

กล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำคู่มือ
งานวิเทศสัมพันธ์       
  

      
วิทยากร ชื่อนางสาวยาใจ บุนนาค                                       
กองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
 



คณะทำงานการจัดทำคู่มืองานวิเทศสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศโดยรวม
 









 

กลับหน้าหลัก