เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
 
หนังสือเดินทาง
ความร่วมมือกับนานาชาติ
ภาพกิจกรรม
โครงการประจำปี
รายงานประจำปี
 
การนำส่งรายงานสรุปการเดินทาง

ให้หน่วยงานที่ดำเนินการตามโครงการของตนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำรายงานสรุป เดินทางส่งมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายใน 1 เดือน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทาง
กลับหน้าหลัก