เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
 
หนังสือเดินทาง
ความร่วมมือกับนานาชาติ
ภาพกิจกรรม
โครงการประจำปี
รายงานประจำปี
 
เกี่ยวกับเรา
๑.๑ ภาระงานและหน้ำที่ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภารกิจหลัก
       ๑. ศึกษา วิเคราะห์ งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านมรดก ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     ภายใต้นโยบายของกระทรวง
       ๒. จัดทำโครงการความร่วมมือและขอตั้งงบประมาณต่างประเทศ รวมทั้งการจัดทำแผนงานและแนวคิดการ ทำงานด้านต่างประเทศร่วมกันภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
       ๓. ประสานและดำเนินงานต้อนรับพระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล กระทรวง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นชาวต่างประเทศ
      ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
      ๕. ดำเนินงานติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่สถาบันเป็นสมาชิก ประสานงานการเข้าร่วมประชุม และเป็นคณะกรรมการองค์กรที่ประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการของประเทศ ไทยเป็นสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      ๖. ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ บันทึกความเข้าใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานด้าน วัฒนธรรมอื่นๆ
      ๗. ดำเนินงานตามข้อตกลงทางวัฒนธรรมในกรณีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสมาชิกองค์กรระหว่าง ประเทศและแผนงานเฉพาะกิจของหน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     ๘. ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับ นโยบายและปฏิบัติงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
     ๙. แปลและเรียบเรียงเอกสารต่างๆ และร่างจดหมายโต้ตอบกับต่างประเทศ

ภารกิจรอง

    ๑. ปฏิบัติงานร่วมและสนับสนุนกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

    ๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานอื่นๆ ที่ขอความร่วมมือ
 

ภารกิจสนับสนุน

    ๑.    เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    ๒.  ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่าง หน่วยงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ภายใต้นโยบายของ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    ๓.    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ
    ๔.     ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการในการดำเนินความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ


๑.๒ นิยามศัพท์เฉพาะ

          การเดินทางไปราชการต่างประเทศ หมายความว่า การเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปศึกษาดูงาน สร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการศิลปกรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ท าข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (MOU) ประชุม/สัมมนา เสนอผลงานวิจัย นิเทศ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
          ผู้เดินทางไปราชการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เดินทางไปต่างประเทศ
 
 
กลับหน้าหลัก