เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อเรา
 
นโยบาย
โครงสร้างหน่วยงาน
 
หนังสือเดินทาง
ความร่วมมือกับนานาชาติ
ภาพกิจกรรม
โครงการประจำปี
รายงานประจำปี
 
บุคลากร

 

บุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นายวิรัช  ก่อสันติมุกขัง
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นางสาวรัตนา จงเกียรติขจร
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา  อัมพวัน                                 นางสาวกรรณิกา  ศิวิจารย์
                    นักวิเทศสัมพันธ์                                                  นักวิเทศสัมพันธ์


กลับหน้าหลัก